Het getal van Avogadro

De chemische hoeveelheid wordt uitgedrukt in mol. Mol is een andere maat voor het tellen van deeltjes, net als dozijn. Het getal van Avogadro geeft het aantal deeltjes per mol van een stof aan.

Eén mol moleculen is daarom altijd \(6,022 \cdot 10^{23}\) moleculen.

Opgave 1 

Bereken het aantal chloormoleculen in \(4,2 \ \mathrm{mol \ Cl_2}\).

Uitwerking

\(\mathrm{getal \ van \ Avogadro=\frac{deeltjes}{mol}}\)

\(6,02214\cdot 10^{23}=\frac{\mathrm{chloormoleculen}}{4,2}\)

\(6,02214 \cdot 10^{23} \cdot 4,2=2,5…\cdot 10^{24}\)

Dus \(2,5\cdot 10^{24}\) chloormoleculen.

Opgave 2

Bereken uit hoeveel atomen \(1,0 \ \mathrm{L}\) water bestaat.

Uitwerking

Dichtheid \(\mathrm{H_2O}\): \(0,9982\cdot 10^3 \ \mathrm{kg \ m^{-3}}=0,9982 \cdot 10^3 \ \mathrm{g \ L^{-1}}\)

\(\mathrm{dichtheid=\frac{gram}{liter}}\)

\(0,9982 \cdot 10^3=\frac{\mathrm{gram}}{1,0}\)

\(1,0 \cdot 0,9982 \cdot 10^3=0,9982 \cdot 10^3\ \mathrm{gram}\) water

Molaire massa \(\mathrm{H_2O}\): \(18,015 \ \mathrm{gram \ mol^{-1}}\)

\(\mathrm{molaire \ massa=\frac{gram}{mol}}\)

\(18,015=\frac{0,9982\cdot 10^3}{\mathrm{mol}}\)

\(\frac{0,9982 \cdot 10^3}{18,015}=55,4… \ \mathrm{mol}\) water.

\(\mathrm{getal \ van \ Avogadro=\frac{deeltjes}{mol}}\)

\(6,02214\cdot 10^{23}=\frac{\mathrm{watermoleculen}}{55,4…}\)

\(55,4… \cdot 6,02214 \cdot 10^{23}=3,3…\cdot 10^{25}\) watermoleculen.

Een watermolecuul (\(\mathrm{H_2O}\)) bestaat uit 3 atomen: 2 waterstofatomen en één zuurstofatoom.

\(3,3… \cdot 10^{25} \cdot 3=1,0…\cdot 10^{26}\) atomen.

Dus \(1,0 \cdot 10^{26}\) atomen.

Opgave 3 

 

Door een elektriciteitsdraad stromen \( 1,923 \cdot 10^{15}\) elektronen per seconde. Bereken hoeveel mol elektronen er per uur door de elektriciteitsdraad stromen.

Antwoord

Er stromen \(1,150 \cdot 10^{-5} \) mol elektronen per uur door de draad.